Biuletyn - aktualności - Listopad 2023

emaile z tableta wylatujące

E-doręczenia coraz bliżej. Przedsiębiorców czekają zmiany

Zbliżają się terminy wejścia w życie przepisów dotyczących e-doręczeń (czyli doręczeń elektronicznych). Zarówno podmioty publiczne (jak organy administracji rządowej czy jednostki samorządu terytorialnego), jak i podmioty niepubliczne – wpisane do KRS i CEIDG – będą zobowiązane do posiadania adresów do doręczeń elektronicznych. Ponieważ będzie to obowiązkowe, należy już teraz zwrócić uwagę na ten temat, tak by mieć odpowiedni czas na wdrożenie systemów w swoich firmach. E-Doręczenia będą wykorzystywane przede wszystkim w kontaktach urzędów z podmiotami prowadzącymi działalność, ale także urzędów między sobą. Ma to usprawnić komunikację, pozwalając na odbiór korespondencji w każdym miejscu i o każdej porze – jedynie niezbędny będzie dostęp do internetu.

Czym są e-Doręczenia? Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru i są temu równoważne. Każdy podmiot korzystający z e-Doręczeń będzie posiadał adres do doręczeń elektronicznych składający się z ciągu znaków, który będzie nadawany indywidualnie. Adres ten będzie jawny – widoczny będzie zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób nieposiadających adresów dostępna będzie usługa hybrydowa (elektroniczno- papierowa) polegająca na tym, że urząd wysyłać będzie dokument elektronicznie, ten zaś będzie trafiał na pocztę, gdzie będzie drukowany i wysyłany do adresata.

Wdrożenie e-Doręczeń przez podmioty wpisane od KRS oraz CEIDG będzie obowiązkowe, jednak różne są terminy obowiązujące dla poszczególnych grup. Minister cyfryzacji w komunikacie z 29 maja 2023 r. określił termin obowiązujący dla niektórych podmiotów. Najszybciej, bo od 10 grudnia 2023 r. obowiązkowo posiadać adres do e-Doręczeń muszą osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, takiej jak: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy czy notariusz, jak również podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 10 grudnia 2023 r. Co istotne, po 10 grudnia wniosek składany do KRS będzie „wymuszał” na podmiotach założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych.

Inna data obowiązuje podmioty, które były wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 r. – dla takich podmiotów terminem, do którego muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, jest 10 marca 2024 r. Wynika to wprost z art. 151 ust. 1 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, który to określa termin na zrealizowanie obowiązków w zakresie posiadania adresu jako trzy miesiące od dnia określonego w komunikacie. Natomiast – jak już wyżej wskazano – komunikat ministra cyfryzacji wskazuje 10 grudnia jako dzień od którego określone podmioty muszą stosować Krajowy System Doręczeń Elektronicznych.

Zarówno podmioty składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej po 31 grudnia 2023 roku, jak i podmioty wpisane przed 31 stycznia 2023 r., ale składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, mają obowiązek przekazać dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub przekazać adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych. Ponadto druga z wymienionych kategorii podmiotów (czyli składające w określonym czasie wniosek o zmianę wpisu w CEIDG) ma jednocześnie obowiązek wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

W odniesieniu do podmiotów wpisanych do CEIDG przez 31 grudnia, jeśli w okresie od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. nie dokonywały żadnych zmian we wpisie, obowiązek stosowania e-Doręczeń powstanie u nich 1 października 2026 r. Natomiast jeśli wpis działalności gospodarczej osoby fizycznej do CEIDG nastąpi po 1 stycznia 2024 r., wówczas skrzynka do e- Doręczeń będzie musiała być aktywna w momencie rozpoczynania działalności.

Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że przejście na korespondencję elektroniczną usprawni kontakty z urzędami i innymi organami władzy publicznej, ale również – co w dzisiejszych czasach – wpłynie na ochronę środowiska poprzez ograniczenie ilości zużywanego papieru. Jednak wiadomo, że w przypadku każdych nowości mogą pojawiać się problemy – również te natury technicznej. Dlatego warto zwrócić uwagę na terminy, od których korzystanie z e-Doręczeń będzie obowiązkowe dla danego podmiotu, a następnie odpowiednie wcześniejsze się do tego przygotowanie.

Podstawa prawna:

podatki z kalkulatorem

MF przygotował kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Udostępniony kreator wniosku o interpretację indywidualną to interaktywny formularz, który ma umożliwić wygenerowanie i wypełnienie wniosku. Podatnicy, którzy chcą wiedzieć, czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna, np. spółka z o.o.,
 • jednostka    organizacyjna    niemająca    osobowości    prawnej,    np. stowarzyszenie, spółka cywilna,
  osoba fizyczna planująca założyć spółkę,
 • podatkowa grupa kapitałowa,
 • innym podmiot.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji można wystąpić indywidualnie lub wspólnie z kilkoma zainteresowanymi w sprawie podmiotami.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zawierać:

 • wskazanie rodzaju podatku, którego dotyczy wniosek,
 • wskazanie przepisów podatkowych, które mają podlegać interpretacji,
 • dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujemy (zdarzenia przyszłego),
 • konkretne pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź,
 • jednoznaczne stanowisko wnioskodawcy w sprawie, będące odpowiedzią na pytania zadane do opisanego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego,
 • oświadczenie, że w sprawie, nie toczy się postępowanie podatkowe i nie jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa oraz, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza.

Kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku ORD-IN. Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,
 • jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może też wydrukować i po podpisaniu przesłać w tradycyjny sposób na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Kreator jest dostępny pod adresem https://ord-in.podatki.gov.pl/.

Informacje na temat nowej usługi i interpretacji indywidualnych dostępne są pod adresem https://www.podatki.gov.pl/interpretacje-indywidualne/.

 

dom na pieniądzach

NSA po raz kolejny o podatku od przychodów z budynków. Amortyzacja dalej neutralna podatkowo

Podatek od przychodów z budynków to (zarówno na gruncie przepisów ustawy o CIT, jak i o PIT) podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który stanowi własność albo współwłasność podatnika, jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a dodatkowo jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy rozumieć przez przychód, wyjaśnia art. 24b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 30g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W rozumieniu tych przepisów przychodem ze środka trwałego będącego budynkiem jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Natomiast podstawę opodatkowania podatkiem stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł.

Wątpliwości podatników

Ustalenie podstawy opodatkowania już od momentu wprowadzenia nowego podatku budziło wątpliwości podatników, którzy niejednokrotnie zwracali się z pytaniami do organów podatkowych. Zdaniem podatników bowiem, wartość początkowa budynku stanowiącego środek trwały, a podlegającego opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, może być pomniejszana o dokonane odpisy amortyzacyjne. Takiego zdania była również spółka, co do sytuacji której odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym wyroku.

Spółka zwróciła się ze swoimi wątpliwościami w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania do Dyrektora KIS. Stała na stanowisku, że art. 24b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi o ustalaniu wartości początkowej budynku na pierwszy dzień każdego miesiąca – zatem należy przez to rozumieć, że wartość ta może być zmniejszana o dokonane już odpisy amortyzacyjne lub zwiększana – w przypadku poniesienia nakładów lub ulepszenia nieruchomości. Dodatkowo podkreśliła też, że podatek od przychodów z budynków jest daniną majątkową, a nieruchomości w trakcie użytkowania tracą na wartości. W związku z tym opodatkowaniu powinna podlegać jedynie niezamortyzowana wartość początkowa budynku.

Problematyczna wartość początkowa

Organ podatkowy nie zgodził się ze spółką, stwierdzając, że skoro  ustawodawca posłużył się określeniem wartości początkowej środków trwałych, bez wskazania, że może zostać pomniejszana o wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jeśli taka możliwość by istniała, wówczas przepisy powinny pozwalać na to wprost – jak np. w przypadku art. 16k ustawy o CIT – metoda degresywna amortyzacji. Stanowisko to podtrzymał również wojewódzki sąd administracyjny w Poznaniu, który podkreślił, że stwierdzenie ustawodawcy „ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji” oznacza, że ustalenie wartości początkowej na każdy miesiąc może dotyczyć zmiany wartości początkowej dokonywanej poprzez ulepszenie bądź trwałe odłączenie środka trwałego. Tym samym sąd zauważył, że brak jest podstaw prawnych dla pomniejszania wartości początkowej o odpisy amortyzacyjne przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego dla potrzeb określenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych, jak i od budynków.

Co ważne – i co podkreślił WSA – podatek od budynków jest wyodrębnioną konstrukcją podatkową i nie mają do niego zastosowania wszystkie zasady podatku dochodowego, lecz tylko te jego elementy, do których wyraźnie odwołano się w dotyczących go przepisach.

Ważne stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny również podzielił stanowisko organu i WSA. Jednocześnie NSA zwrócił uwagę na fakt, że gdyby przyznać rację spółce, w takim wypadku możliwe byłoby zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków do poziomu poniżej 10 mln zł, a tym samym uniknąć zapłaty daniny pomimo, że wartość początkowa budynku przekracza ustawowy próg powodujący powstanie obowiązku podatkowego. W takim wypadku naruszony zostałby cel wprowadzenia regulacji dotyczącej tego podatku.

Nie jest to pierwszy tego typu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tylko w tym roku pojawiło się ich kilka (m.in. z 9 sierpnia 2023 r., sygn. akt II FSK 214/21 oraz II FSK 213/21 czy wyrok z 15 marca, sygn. akt II FSK 2191/20), wszystkie o podobnym brzmieniu – czyli o braku możliwości pomniejszania podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków o dokonane odpisy amortyzacyjne. Mało prawdopodobne jest, by w najbliższych miesiącach zmieniło się orzecznictwo w tym zakresie, jednakże sądy administracyjne jak i fiskus niejednokrotnie zaskoczyły podatników, dlatego warto śledzić nowe interpretacje i orzeczenia.

(Wyrok NSA z 26 października 2023 r., sygn. akt II FSK 361/21)

 

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147