Biuletyn - aktualności - Listopad 2023 cz.II

cit

Ulgi podatkowe w CIT za 2023 r. Jak się przygotować do rozliczenia rocznego na przykładzie wybranych preferencji

Powoli zbliża się koniec roku 2023. Nieuchronnie wiąże się to z rozpoczęciem przygotowań do rocznych rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy powinni pamiętać, że istnieje możliwość obniżenia rocznego zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania CIT-8 o ustawowo określone ulgi i odliczenia. By jednak prawidłowo zastosować wskazane preferencje, konieczne jest ich odpowiednie udokumentowanie i wykazanie, że podatnik faktycznie miał do tego prawo. W jaki sposób więc należy przygotować się do rozliczenia rocznego, by móc skorzystać w nim z możliwości odliczenia stosownych ulg?

Podstawowymi odliczeniami (ulgami), które mogą stosować podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są m.in.:

  • darowizny dokonywane na rzecz pożytku publicznego,
  • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
  • darowizny na cele kultu religijnego,
  • ulga na ekspansję,
  • ulga na zakup terminala płatniczego,
  • ulga na prototyp,
  • ulga na robotyzację.

Dodatkowo, możliwe jest rozliczenie straty przez przedsiębiorcę – poprzez pomniejszenie dochodu w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jedną z popularniejszych, ale i sprawiającej najwięcej problemów ulg jest ulga na działalność badawczo-rozwojową, która polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, których katalog znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość takiego odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i od tego, czy firma ma status centrum badawczo-rozwojowego. Aby móc odliczyć koszty kwalifikowane w ramach ulgi, konieczne jest udokumentowanie ich poniesienia (faktura, rachunek, lista płac) oraz odpowiednie przypisanie kosztów do działalności badawczo-rozwojowej (w przypadku np. wynagrodzeń pracowników pracujących zarówno przy pracach rozwojowych, jak i innych, zaliczenie wysokości wynagrodzenia do kosztów kwalifikowanych powinno nastąpić w odpowiednim stosunku wynagrodzenia do czasu pracy przy pracach rozwojowych). Ułatwieniem dla podatników jest prowadzenie stosownej ewidencji zawierającej wysokość poniesionych kosztów w ramach prac rozwojowych.

Odliczenia darowizn

W przypadku dokonywania odliczeń w związku z darowiznami (czy to na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy innych), istotne dla możliwości skorzystania z odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizn pieniężnych, natomiast w przypadku darowizn innych niż pieniężne – dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. W tym drugim przypadku najczęściej posiadanym przez podatników dokumentem będzie umowa darowizny, z której będzie wynikać przedmiot darowizny, jej wartość oraz strony – darczyńca oraz obdarowany. Warto zadbać o to, by posiadać takie dokumenty, bowiem wówczas nie będzie wątpliwości, o jakie kwoty podatnik może zmniejszyć wysokość podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu.

Ulga na ekspansję

Ciekawą ulgą jest ulga na ekspansję. Polega ona na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, czyli rzeczy wytworzonych przez przedsiębiorcę. Istotnym warunkiem skorzystania z ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży w kolejnym roku w przeciągu kolejnych dwóch lat podatkowych od końca roku, w którym zostały poniesione koszty mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Wszystkie poniesione koszty muszą być udokumentowane – najczęściej fakturami bądź rachunkami. Co jednak istotne, konieczne jest wykazanie odpowiedniego zwiększenia przychodów ze sprzedaży, co może nastąpić na podstawie prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego czy wynikać z ksiąg rachunkowych. Ważne, by posiadać dowody potwierdzające takie zwiększenie. Przykładem kosztów, jakie przedsiębiorca może ponieść by skorzystać z ulgi są np. koszty uczestnictwa w targach, koszty działań promocyjno-informacyjnych czy przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów.

Do skorzystania z ulgi konieczne są dowody

W przypadku każdej ze stosowanych ulg istnieje konieczność posiadania dowodów, które pozwolą na obniżenie dochodu do opodatkowania. Generalną zasadą jest bowiem powszechność opodatkowania, natomiast ulgi i odliczenia stanowią od niej odstępstwo, dlatego w tym przypadku przepisy muszą być ściśle stosowane i interpretowane. Dlatego każdy wydatek, który jest równoznaczny z możliwością zastosowania preferencji w podatku dochodowym, musi być jak najściślej udokumentowany, tak by w przypadku kontroli urzędu skarbowego czy innych organów państwowych nie było powodu do jego zakwestionowania. Podatnik musi bowiem posiadać dokumenty świadczące o jego prawie do stosowania konkretnej ulgi (najczęściej dokumenty potwierdzające poniesienie skonkretyzowanego kosztu). 

Podstawa prawna:

 

chmura w laptopie

Dane w chmurze jednak bez podatku u źródła? WSA korzystnie dla przedsiębiorców

Podatek u źródła to mechanizm opodatkowania dochodów w miejscu ich powstania. Polega on na tym, że w momencie wypłaty dochodów na rzecz podatnika płatnik ma obowiązek jego pobrania. Chociaż ustawy o podatkach dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT) wskazują, w jakich sytuacjach i od jakich należności należy pobierać podatek u źródła, w praktyce niejednokrotnie pojawiają się w tym zakresie wątpliwości. Również nie pomaga fakt, że organy podatkowe i sądy administracyjne mają odmienne stanowiska w zakresie tych samych dochodów.

Przestrzeń dyskowa na serwerach w Irlandii

Jedną z takich spornych sytuacji rozpatrywał niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Spór dotyczył usług udostępniania przestrzeni dyskowej na serwerach nabywanych od spółki mającej siedzibę w Irlandii. Z pytaniem o konieczność pobrania podatku u źródła od wypłacanego wynagrodzenia za świadczone usługi zwróciła się spółka będąca polskim rezydentem podatkowym. Spółka sprecyzowała, że usługi świadczone przez spółkę zagraniczną polegają na udostępnianiu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy, na potrzeby przechowywania danych informatycznych (hosting). Wysyłanie, przeglądanie i pobieranie danych jest możliwe przez przeglądarkę internetową. Spółka uważała, że świadczone usługi nie mieszczą się w katalogu usług, które podlegają podatkowi u źródła w Polsce, w związku z czym nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru tego podatku.

Podatek u źródła o danych w chmurze

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Organ wskazał, że opisane przez spółkę usługi, które są świadczone na jej rzecz przez podmiot zagraniczny, są de facto korzystaniem z urządzenia przemysłowego, a więc usługą wymienioną w katalogu usług podlegających podatkowi u źródła. Analiza wykładni zarówno językowej i celowościowej – zdaniem organu – prowadzi do wniosku, że pojęcie urządzenia „przemysłowego, handlowego lub naukowego” obejmuje wszystkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danego podmiotu. Nie muszą one jednak być wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji, wąsko rozumianego handlu (czy to hurtowego, czy detalicznego) czy nauki. Zgodnie z tym, zdaniem organu, usługi udostępniania przestrzeni dyskowej na serwerach należy zaliczyć do kategorii urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych w rozumieniu przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Sądy administracyjne po stronie podatników

Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił skarżoną interpretację. Sąd odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który niejednokrotnie wypowiadał się w tej kwestii. NSA podkreślał w swoich wyrokach, że komputer nie spełnia zadań przemysłowych, o ile nie jest powiązany z urządzeniem przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. Dlatego też udostępnianie wirtualnej przestrzeni na serwerach nie może być uznana za przekazanie prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego – nie jest bowiem związana z procesem produkcyjnym. Ponadto NSA stwierdził, że jeśli ponoszone wydatki dotyczą opłat za udostępnianie przestrzeni na serwerze umożliwiające przechowywanie na nim danych, nie są zaś opłatami za korzystanie ze sprzętu komputerowego na zasadzie najmu, dzierżawy czy leasingu, w takim wypadku nie można takich opłat potraktować jak opłat z tytułu użytkowania lub prawa użytkowania urządzenia przemysłowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w przedmiotowej sprawie podzielił stanowisko prezentowane dotychczas przez NSA. W nawiązaniu do przytaczania słownikowych definicji przez organ uznał, że sięganie do słowników jest uzasadnione w sytuacji, gdy słownik ma za zadanie dostarczyć informacji pozwalających odkodować znaczenie wyrazów lub wyrażeń zawartych w tekstach prawnych oraz przy rozstrzyganiu wątpliwości prawnych. Zastosowanie w tej konkretnej sprawie definicji słownikowych przez organ spowodowało rozciągnięcie znaczenia urządzenia przemysłowego na wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, które nie muszą być wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji – a więc takie definiowanie jest stanowczo za szerokie.

Choć wyrok jest nieprawomocny, to jednak dotychczasowe stanowisko sądów administracyjnych sugeruje, że stosowana dotąd wykładnia przepisów się utrzyma. Jest to dobra wiadomość dla podatników, którzy korzystają z udostępnianych przez inne firmy przestrzeni dyskowych na serwerach – oznacza bowiem dla nich, że nie będą musieli występować jako płatnik podatku u źródła w zakresie wypłacanych z tego tytułu wynagrodzeń podmiotom zagranicznym. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 października 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 332/23

 

dokumenty pit

Ulgi podatkowe w PIT za 2023 r. W jaki sposób się przygotować do zeznań rocznych

Powoli zbliża się koniec roku podatkowego 2023, co oznacza, że już niedługo rozpocznie się ten moment w roku, kiedy biura rachunkowe będą przygotowywać roczne zeznania swoich klientów. Poza standardowym liczeniem rocznego dochodu, u wielu podatników może pojawić się możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie ulg oraz odliczeń, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie dokumenty powinni przygotować oraz przekazać osobom odpowiedzialnym za rozliczenie podatku dochodowego podatnicy, by maksymalnie obniżyć wysokość podatku za rok 2023?

Gdy mowa o sytuacjach, w których występuje odstępstwo od standardowego wyliczania dochodu (tj. przychód minus koszty), można wyróżnić trzy kategorie: preferencyjne reguły opodatkowania, odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podatku.

Preferencyjne reguły opodatkowania

W ramach pierwszej z nich można wyróżnić: opodatkowanie wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, zwolnienie dla osób posiadających czwórkę dzieci, ulgę na powrót, ulgę dla młodych oraz ulgę dla pracujących seniorów. Generalnie w przypadku preferencyjnych reguł opodatkowania nie jest konieczne posiadanie szczególnych dokumentów, które potwierdzają możliwość preferencyjnego opodatkowania. Spełnienie ustawowych warunków jest podstawą do możliwości zastosowania reguł preferencyjnych. Jedynie w przypadku ulgi dla pracujących seniorów, warto jest posiadać zaświadczenie (oświadczenie) o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych i przedstawić je pracodawcy, by ten mógł stosować ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Ulgi do rozliczenia w PIT

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ulg stosowanych w podatku dochodowym od osób fizycznych, polegających na możliwości dokonywania odpowiednich odliczeń od dochodów. Do takich ulg należą m.in. ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, przekazane darowizny, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, ulga termomodernizacyjna, ulga na prototyp, ulga na zbytki itd. W przypadku większość z ulg, jakie podatnik chce zastosować w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego, konieczne jest posiadanie dowodów dokumentujących poniesienie wydatków uprawniających do zastosowania ulgi. Najczęściej takimi dowodami będą faktury lub dowody wpłaty określonych kwot na konkretne cele związane z ulgą.

Rozliczenie na podstawie faktur lub rachunków

Przykładem ulg, w których konieczne jest posiadanie faktur lub rachunków, są ulga na internet oraz ulga termomodernizacyjna. Dokumenty, z których wynika kwota poniesionych wydatków oraz okres ich poniesienia, stanowią podstawę do zastosowania odpowiedniego pomniejszenia dochodu przez podatnika. Warto również pamiętać, że dokonywanie pomniejszeń dochodu jest limitowane – do wysokości wskazanej w ustawie. Dlatego nawet posiadanie dokumentów przewyższających ustawowe limity nie uprawnia do zastosowania pomniejszeń o udokumentowane wydatki ponad wskazany limit.

Czasem, poza dowodami poniesienia określonego wydatku, konieczne jest posiadanie innych dokumentów, które potwierdzają w ogóle możliwość skorzystania z konkretnej ulgi – tak jest w przypadku np. ulgi rehabilitacyjnej. Nie jest wystarczające udokumentowanie wydatków. Podstawą możliwości zastosowania odliczeń jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź w przypadku wydatków poniesionych na leki – zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania określonych leków.

Odliczenia od podatku

Trzecią kategorią preferencji jest możliwość dokonania odliczeń od podatku. Podatnik może przy obliczaniu podatku odliczyć od niego kwotę ulgi prorodzinnej (w związku z wychowaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej) oraz kwotę ulgi abolicyjnej. O ile w przypadku ulgi na dzieci wystarczające jest wskazanie danych dziecka w załączniku do zeznania rocznego (w wyjątkowych sytuacjach organ może chcieć potwierdzenia w postaci aktów urodzenia dzieci), to w przypadku ulgi abolicyjnej konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego kwotę podatku zagranicznego (odpowiednik polskiego PIT-11).

Trzeba pamiętać, że przyznane w ustawie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych w skali roku jest uprawnieniem podatnika i stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania. Dlatego, aby móc skorzystać z określonych ulg i odliczeń, należy w sposób jak najbardziej dokładny udowodnić, że ma się do tego prawo – najczęściej po prostu dokumentując poniesione wydatki, co pozwoli na zastosowanie określonych w ustawie preferencji. Czasem jednak konieczne jest posiadanie dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi (jak np. w przypadku ulgi rehabilitacyjnej). By uniknąć kłopotów w tym zakresie najlepiej uzgodnić z osobą sporządzającą roczne rozliczenie (specjalistą w tej dziedzinie), czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty. To pozwoli na zastosowanie ulg w sposób niekwestionowany później przez fiskusa. 

Podstawa prawna:

 

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147