Biuletyn - aktualności - Grudzień 2023

biuletyn

Od Nowego Roku wracają niższe limity niektórych zwolnień z PIT

W związku z panującą pandemią COVID-19 ustawodawca przewidział podwyższenie niektórych limitów zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, głównie dotyczących świadczeń pracowniczych. Wyższe limity miały obowiązywać do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii. Rozporządzeniem z 12 maja 2022 r. Minister Zdrowia odwołał stan epidemii w Polsce od 16 maja 2022 roku. Miało to istotne znaczenie dla wskazanych podwyższonych limitów, bowiem odwołanie stanu epidemii w roku 2022 spowodowało, że limity te w nowych wysokościach obowiązują jedynie do końca 2023 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku będą obowiązywać poprzednie kwoty limitów – na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Wyższe limity tylko na określony czas

Zwolnienia przedmiotowe zostały przewidziane w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W katalogu zwolnień znajdują się między innymi zwolnienia z PIT niektórych świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników. W pkt 67 wskazanego artykułu znajduje się zapis mówiący, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są w rozumieniu tego przepisu bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Powyższy limit świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 1000 zł w okresie epidemii COVID-19 został podwyższony do 2000 zł, zgodnie z art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podwyższenie to miało obowiązywać od 2020 roku do końca roku następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii związanej z COVID-19. W związku z odwołaniem stanu epidemii w 2022 roku, podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2024 roku wskazany limit powraca do poprzedniego stanu, tj. będzie wynosić 1000 zł. Warto wspomnieć, że w zakresie oskładkowania ZUS wskazanych świadczeń, nic się nie zmieniło – świadczenia sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani składki zdrowotnej. Nie ma tu znaczenia wysokość wypłaconych świadczeń.

Świadczeniem, którego limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegnie zmianie, jest również świadczenie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dla dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowane z innych źródeł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Powyższy limit w okresie trwania pandemii COVID-19 również został podniesiony – do kwoty 3000 zł. Obowiązywanie nowej wysokości limitu określono na czas trwania roku 2020 do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Podobnie jak w poprzednim przypadku, oznacza to, że z końcem roku 2023 nastąpi powrót do poprzedniego stanu – tj. zwolnione będą świadczenia w zakresie wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b do kwoty 2000 zł.

Podatnicy, zwłaszcza zatrudniający pracowników i wypłacający im wyżej wskazane świadczenia, powinni zwrócić szczególną uwagę na wskazane zmiany. Choć różnice w kwotach zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym nie wydają się wielkie, to jednak mogą mieć istotne znaczenie dla niektórych firm. Właściwe określenie wysokości świadczenia podlegającego zwolnieniu pozwoli na uniknięcie w późniejszym czasie problemów związanych z koniecznością dopłaty podatku dochodowego. 

Podstawa prawna:

 

buletyn

Przypominamy: Od 1 stycznia 2024r. zmiany w amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji

Ustawa z 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na rynku wprowadziła istotne zmiany dla podatników zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Do obu tych ustaw zostały dodane przepisy (art. 21 ust. 42a w ustawie o PIT oraz art. 17 ust. 1g w ustawie o CIT) pozwalające na amortyzowanie środków trwałych zakupionych m.in. z dotacji, subwencji czy dopłat – jednak pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36, w myśl którego zwolnienie powyższe nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Ustawa z 16 sierpnia dodaje w art. 14 ustawy o PIT ustęp 9, zgodnie z którym podatnik może zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia lub kwoty otrzymane od agencji wykonawczych, jeżeli do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym je otrzymał, złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zaliczeniu określonych dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji wykonawczych do przychodów.

Zmiana w rozliczaniu kosztów podatkowych

Naturalną konsekwencją zaliczenia otrzymanych dotacji, subwencji czy dopłat wskazanych powyżej do przychodów, jest zmiana przepisów w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych tymi przychodami, do których podatnik nie będzie stosował zwolnienia. Ważne jest jednak, by również w tym zakresie podatnik złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o rezygnacji ze stosowania zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Złożenie tego oświadczenia będzie równoważne z możliwością zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją – w tym odpisów amortyzacyjnych od zakupionych bądź wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych.

Ustawa z 16 sierpnia wprowadza analogiczne zapisy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy CIT mogą nie stosować zwolnień przewidzianych w ustawie w odniesieniu do określonych dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli do czasu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym powyższe kwoty zostały otrzymane, złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia w odniesieniu do wskazanych w nim dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub wykonawczych. W takim przypadku – tj. złożenia przedmiotowego oświadczenia – wydatki i koszty, w tym odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych sfinansowanych z przychodów objętych oświadczeniem będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów w działalności podatników.

Uproszczenie dla części przedsiębiorców

Wprowadzane zmiany w zakresie zaliczania do przychodów kwot otrzymanych dofinansowań i – co za tym idzie – możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, w tym odpisów amortyzacyjnych, będzie niewątpliwie stanowić dla części przedsiębiorców duże uproszczenie. Aktualnie, w wyniku finansowania wydatków z dotacji bądź subwencji podatnicy są zobowiązani prowadzić dodatkowe ewidencje bądź wydzielone konta w księgach rachunkowych, z których będzie wynikać, jaka część wydatków została sfinansowana z dotacji – nie może ona bowiem stanowić kosztów podatkowych. Często, w przypadku częściowego finansowania środków trwałych z dotacji konieczne jest wyodrębnianie proporcjonalne wysokości odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt podatkowy oraz tej części, która kosztów nie stanowi. Po zmianach podatnik, który złoży pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej, będzie mógł w całości rozliczać poniesione wydatki w kosztach uzyskania przychodu, co będzie zdecydowanie mniej skomplikowanym zabiegiem. Dodatkowo skorzystać na tym może część podatników, którzy mają straty z lat ubiegłych i nie mogą ich rozliczyć z powodu niewystarczającego dochodu. Zaliczenie otrzymanych dotacji do przychodu może w znaczący sposób zwiększyć dochody podatnika, a w efekcie finalnym wszystkie wydatki będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

 

paragon w dłoni

„Zerowy” VAT na żywność przedłużony o kolejne miesiące

9 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie ministra finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa towary i usługi, dla których stosuje się obniżoną stawkę VAT w wysokości 0 i 8 proc., oraz warunki stosowania tych obniżonych stawek. Również w rozporządzeniu tym przedłużono stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 0 proc. na żywność.

Od 1 lutego 2022 roku w Polsce obowiązuje obniżona stawka podatku od towarów i usług na żywność – w wysokości 0 proc. Miała ona obowiązywać do końca roku 2023. Została wprowadzona jako odpowiedź na rosnącą w zastraszającym tempie inflację w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem było wsparcie społeczeństwa w okresie rosnących wydatków spowodowanych właśnie inflacją. Utrzymanie obniżonej stawki VAT dla produktów pierwszej potrzeby stanowi wyraz kontynuacji polityki poprzedniego rządu.

Zgodnie z par. 10 rozporządzenia, do dnia 31 marca 2024 roku obniżoną do wysokości 0 proc stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). Jednocześnie w ustępie 2 zastrzeżono, że powyższego przepisy nie stosuje się w przypadku, gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W załączniku nr 10 do ustawy o podatku VAT znajdują się m.in. takie produkty jak:

 • mięso i podroby jadalne,
 • ryby i skorupiaki, mięczaki oraz pozostałe bezkręgowce wodne, z wyłączeniem określonych rodzajów jak homary i ośmiornice,
 • produkty mleczarskie, jaja prasie, miód naturalny,
 • warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne,
 • owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów, zboża,
 • produkty przemysłu młynarskiego, słód, skrobie, gluten pszenny,
 • nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne,
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu, gotowe tłuszcze jadalne, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego jadalne,
 • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze,
 • przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2 proc.,
 • tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych, wyroby seropodobne oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt – w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
 • Rozporządzenie z 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Jest to naturalną koleją rzeczy, bowiem obecnie obowiązujące przepisy utracą moc 31 grudnia 2023 roku. Jak wspomniano, stawka VAT w wysokości 0 proc. na podstawowe produkty żywnościowe zgodnie z rozporządzeniem ma obowiązywać do końca marca 2024 r. Czy będą kolejne przedłużenia tego terminu – czas pokaże.

Podstawa prawna:

 

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147