Biuletyn - aktualności - Styczeń 2024 cz.II

biuletyn 1

Podatek od przerzuconych dochodów. Kto musi zwrócić uwagę na nową daninę?

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony przepisami Polskiego Ładu w 2022 r. i dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy ponoszą określone wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. Nowym podatkiem objęci są również nierezydenci prowadzący na terytorium Polski działalność poprzez zagraniczny zakład.

Kogo dotyczy nowa danina?

Aby ustalić, czy podlegają Państwo podatkowi od przerzuconych dochodów, należy przede wszystkim ustalić, czy dokonują Państwo transakcji z zagranicznym podmiotem powiązanym. Brak takich transakcji sprawia, że nie jest spełniony pierwszy podstawowy warunek do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów. Natomiast jeśli takie transakcje są dokonywane, należy je przeanalizować pod kątem możliwości powstania konieczności uiszczania dodatkowego podatku.

Czym są przerzucone dochody?

Za przerzucone dochody ustawa o CIT uznaje wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu u podatnika, poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków:

 • dochód podmiotu powiązanego, na rzecz którego dokonywane są wypłaty, podlega opodatkowaniu w jego państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25 proc., zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania,
 • płatności dokonywane na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego uzyskiwane od podatnika polskiego stanowią co najmniej 50 proc. ogółu przychodów tego podmiotu powiązanego,
 • odbiorca płatności przekazuje w jakiejkolwiek formie co najmniej 10 proc. przychodów uzyskanych z tytułu płatności od polskiego podatnika na rzecz innego podmiotu, zaliczając te wydatki do swoich kosztów podatkowych lub innych kategorii obniżających podstawę opodatkowania lub zobowiązanie podatkowe lub przychody te zostaną wypłacone jako dywidenda,
 • suma płatności na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, stanowiących koszty uzyskania przychodu, stanowi u podatnika polskiego co najmniej 3 proc. sumy wszystkich kosztów podatkowych podatnika za ten rok.

Tylko szczegółowa analiza powyższych warunków pozwoli Państwu zweryfikować, czy dokonywane wypłaty na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego mogą stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

Jakie wydatki zalicza się do przerzuconych dochodów?

Nie wszystkie płatności na rzecz podmiotów powiązanych, mających siedzibę poza terytorium RP będą wliczane do podstawy opodatkowania. Przede wszystkich opodatkowaniu podlegać będą wydatki poniesione na płatności z tytułów takich jak:

 • usługi niematerialne (np. doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji),
 • opłaty i należności za prawo lub korzystanie z praw autorskich lub pokrewnych, licencji, patentów itd.,
 • finansowanie dłużne (w tym odsetki, prowizje, premie),
 • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Wysokość podatku i rozliczenie podatkowe

Podatek od przerzuconych dochodów wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania (zsumowanych kosztów z wyżej wymienionych tytułów).

Co ważne, wartość przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi źródłami przychodów podatnika, a tym samym nie ma możliwości odliczenia straty poniesionej z innego źródła przychodów w roku podatkowym. Może więc dojść do sytuacji, gdzie mimo poniesionej straty z działalności będą Państwo jednocześnie zobowiązani do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

Rozliczenia dokonuje się w załączniku do formularza CIT-8 – jako „CIT/PD Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów”.

Podstawa prawna: 

 

buletyn 2

Zbliża się ważny termin dla podatników PIT, chcących zmienić formę opodatkowania w 2024 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym? Masz wrażenie, że dotychczas stosowana forma opodatkowania zawyża Twoje podatki i zastanawiasz się, czy możesz coś z tym zrobić?

Pamiętaj, że istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Możesz to zrobić raz w trakcie roku podatkowego.

Poniżej zapoznasz się z terminami i tym, w jaki sposób możesz dokonać zmiany.

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w roku podatkowym?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić formę opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu jej prowadzenia w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w roku podatkowym.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pierwszy przychód podatnik osiągnął w styczniu 2024 roku – może zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym w roku 2024 do 20 lutego tego roku. W takiej sytuacji za cały rok będzie go obowiązywać wybrana forma opodatkowania – skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany. Co ważne, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu, wówczas zmiana formy opodatkowania może nastąpić do końca danego roku podatkowego.

Ważne: Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność, z której przychody były opodatkowane w formie karty podatkowej, a w 2024 roku planujesz zmienić formę opodatkowania na jedną z trzech wskazanych powyżej, oświadczenie o zmianie formy opodatkowania powinieneś złożyć do 20 stycznia 2024 r.

Kiedy zostaje osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym?

Pierwszy przychód zostaje osiągnięty w momencie:

 • wykonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usługi
 • otrzymania zapłaty należności – jeśli nastąpiło przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi
 • wystawienia faktury – jeśli nastąpiło wcześniej niż powyższe zdarzenia.

Istotne jest zatem pilnowanie momentu, w którym uznaje się pierwszy przychód za osiągnięty, ma to bowiem znaczenie dla momentu, do którego podatnik powinien złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w danym roku.

W jaki sposób dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2024?

Możesz zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania, przede wszystkim składając wniosek poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zrobisz to elektronicznie (poprzez stronę www.biznes.gov.pl) przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Możesz również osobiście udać się do urzędu gminy lub miasta – tam urzędnik pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę danych w zakresie formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Innym sposobem jest złożenie we właściwym dla ciebie urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze lub rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

Ważne: Jeśli złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowanej dotychczas formy opodatkowania i jednocześnie nie wskażesz nowego sposobu opodatkowania twoich dochodów, w takiej sytuacji domyślnie będą one opodatkowane według skali podatkowej (12 i 32 proc.). Pamiętaj o tym!

Jeśli chcesz w 2024 roku być opodatkowany na tych samych zasadach, nie musisz składać żadnych wniosków ani oświadczeń – stosowana dotychczas forma opodatkowania ma zastosowanie do momentu jej zmiany bądź rezygnacji z niej – również w 2024 roku i w latach następnych.

Podobnie w przypadku wybrania w 2024 roku innej formy opodatkowania – jej stosowanie będzie rozciągnięte również na kolejne lata podatkowe, do momentu dokonania kolejnej zmiany.

Również wspólnicy spółek

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej (w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne), spółki cywilnej lub spółki partnerskiej? Dla celów podatku dochodowego jesteś traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą i również ciebie dotyczą powyższe zasady – z wyjątkiem możliwości stosowania opodatkowania ryczałtem w spółce jawnej – w takiej sytuacji bowiem wspólnicy spółki jawnej mogą być opodatkowani ryczałtem tylko pod warunkiem, że przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 2 mln euro, a wszyscy wspólnicy zdecydują się na tą formę opodatkowania. Podobnie w spółce cywilnej – wszyscy wspólnicy muszą być opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym od osiąganych przychodów.

Wspólnicy spółek partnerskich nie mogą być opodatkowani ryczałtem.

Podstawa prawna:

 

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147