Biuletyn - aktualności - Luty 2024 cz.I

opakowania

Nowa opłata od plastikowych opakowań - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie VAT

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy sprzedający na wynos jedzenie i napoje (np. kawiarnie, firmy cateringowe, restauracje, sklepy sprzedające gotową do spożycia żywność) mają obowiązek pobierania opłaty od każdego wydanego opakowania wykonanego z plastiku. Wysokość opłaty wynosi 0,20 zł za kubek plastikowy (w tym pokrywkę i wieczko) oraz 0,25 zł za opakowanie, w którym znajduje się żywność (pudełka z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności).

Wątpliwości przedsiębiorców od początku budziła kwestia podatku od towarów i usług, przepisy bowiem nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, czy do opłaty powinna być doliczona kwota VAT czy też nie. Dodatkowo pojawiało się pytanie, w jaki sposób przedstawić opłatę na paragonie – czy powinna być ujmowana w cenie posiłku lub napoju, czy powinna stanowić oddzielną pozycję, opodatkowaną właściwą stawką VAT?

Podstawa opodatkowania według ustawodawcy

Przepisy ustawy o VAT wyraźnie wskazują, że podstawą opodatkowania

podatkiem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Podstawa opodatkowania VAT obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty podatku) oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W związku z wątpliwościami w tym zakresie, swoje stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów. W wyjaśnieniach przytoczone zostały przede wszystkim powyższe przepisy ustawy o VAT wskazujące na to, co powinno zostać wliczone do podstawy opodatkowania. Ministerstwo podkreśliło, że opłata za opakowania na posiłki lub napoje na wynos, która będzie pobierana wraz z ceną sprzedaży za napój lub posiłek od konkretnego nabywcy (który zdecydował się na nabycie tego napoju lub posiłku w opakowaniu jednorazowym) będzie stanowić element wynagrodzenia za sprzedawany towar. Powinna zatem zwiększać podstawę opodatkowania VAT . Dlatego też opłata powinna być wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT powinna odpowiadać stawce przewidzianej dla tego produktu.

Kwestia wykazania opłaty na paragonie

Ministerstwo w odpowiedzi na podniesione wątpliwości odniosło się również do kwestii ewidencjonowania opłaty na kasie fiskalnej. Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie kas rejestrujących na paragonie fiskalnym, należy stwierdzić, że wykazane powinny być m. in. dane w zakresie nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, oznaczenie literowe stawki podatku, wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek. Skoro – zgodnie z wcześniejszymi objaśnieniami – opłata powinna zostać doliczona do ceny towaru, w przypadku dostawy towaru w opakowaniu pobraną opłatę należy zatem wykazać ze stawką odpowiadającą produktowi, którego dotyczy – czyli stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku).

Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której oferowane są produkty jednorazowego użytku w postaci opakowań na napoje i żywność (wykonane ze zmodyfikowanych chemicznie polimerów naturalnych) jest zobowiązany do pobierania opłaty od konsumentów, czyli użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się podmiot

nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań na napoje lub żywność w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży.

Przykład: Podmiot prowadzący hurtownię i sprzedający produkty jednorazowego użytku przedsiębiorcy prowadzącemu restaurację nie pobiera opłaty od takiego przedsiębiorcy – przedsiębiorca ten pobierze ją bowiem od klienta, który będzie użytkownikiem końcowym.

Obowiązek pobierania opłaty od konsumenta nie dotyczy pojemników na żywność, które zawierają ją w formie suszonej lub zimnej, wymagającej dalszej obróbki. Opłata dotyczy bowiem opakowań na żywność, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki (takiej jak przyrządzenie, gotowanie czy podgrzanie).

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (Dz.U. z 2023 r., poz. 2679)

 

formularz zus

Składki na ubezpieczenia społeczne a podstawowa „ulga” podatkowa

Początek lutego oznacza, że zbliża się czas, w którym podatnicy podatku dochodowego będą mogli dokonać rocznego rozliczenia podatku. Składanie zeznań podatkowych będzie następować w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Od kilku lat w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej urzędy skarbowe przygotowują zeznania roczne w systemie Twój e-PIT. W tym roku również osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły rozliczyć się poprzez ten system – urzędy przygotują wstępnie wypełnione zeznanie. Przed przystąpieniem do rozliczeń warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, przede wszystkim na możliwe do zastosowania przez podatników ulgi i odliczenia, tak, by w miarę możliwości maksymalnie obniżyć wysokość podatku do zapłaty za rok 2023. Do podstawowych wydatków, którymi można wpłynąć na wysokość podatku należą składki na ubezpieczenia społeczne.

Kto i kiedy może skorzystać z odliczenia?

W przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym, istnieje możliwość skorzystania z odliczenia zapłaconych składek na poniższe ubezpieczenia:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe.

Odliczenie obejmuje składki na powyższe ubezpieczenia potrącone i wykazane przez płatnika w informacji PIT-11 (np. w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), jak i składki na własne ubezpieczenia oraz ubezpieczenie osoby współpracującej zapłacone w roku podatkowym, jeśli nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów.

Istnieje również możliwość odliczenia składek zapłaconych zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej – pod warunkiem, że polski organ podatkowy na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowy międzynarodowej uzyska informacje podatkowe od państwa zagranicznego, w którym były opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Nie zawsze można odliczyć składki – kiedy jest to niemożliwe?

Nie ma możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku, gdy:

  • zostały one wcześniej zaliczone od kosztów uzyskania przychodów,
  • zostały odliczone w innym zeznaniu podatkowym (np. PIT-28 w przypadku, gdy podatnicy są zobowiązani do złożenia zarówno PIT-28 jak i PIT-37/PIT-36),
  • zapłacone składki zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • podstawę wymiaru składek stanowi dochód zwolniony z podatku lub dochód, od którego zaniechano poboru podatku,
  • zostały zapłacone i odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku za granicą.
  • Najważniejsze pytanie – ile można odliczyć?

Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne nie jest ograniczone limitem ustawowym, jak np. w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku niektórych podatników. W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne wysokość odliczenia wyznacza osiągnięty dochód, a także faktycznie poniesiony wydatek, co oznacza, że wszystkie zapłacone składki na powyżej wskazane ubezpieczenia mogą zostać odliczone od dochodu. Jednak wysokość odliczenia nie może przekroczyć osiągniętego dochodu – zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nie może wygenerować straty podatkowej.

Tym samym należy zauważyć, że w przypadku nieosiągnięcia żadnego dochodu lub poniesienia straty podatkowej nie będzie możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, a nieodliczonych składek nie można odliczyć w kolejnym roku – dotyczą one bowiem tego roku, w którym zostały zapłacone.

Dokumentowanie poniesionych wydatków

Bardzo ważną kwestią w przypadku, gdy roczne rozliczenie podatku dochodowego przygotowuje podatnikowi biuro rachunkowe (ale także, gdy jest ono przygotowywane we własnym zakresie) jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego zlecając przygotowanie rocznego zeznania PIT należy dostarczyć osobie przygotowującej zeznanie takie dokumenty, które potwierdzają wysokość zapłaconych składek. Przede wszystkim będą to: informacja otrzymana on pracodawcy (PIT-11), dowody wpłaty składek na konto ZUS (potwierdzenia przelewów, wyciągi bankowe) oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości zapłaconych w 2023 roku składek na ubezpieczenia społeczne. Są to jedynie przykłady dokumentów, których przygotowanie pozwoli na szybkie ustalenie wysokości przysługującego odliczenia, a także bezbłędne przygotowanie rocznego zeznania PIT. Warto mieć to na uwadze.

 

informatyk

Informatykom-przedsiębiorcom najbardziej opłaca się ryczałt

Przedsiębiorcy, w tym także informatycy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mają czas do 20 lutego, by wybrać jedną z trzech dostępnych form opodatkowania na 2024 r.: skalę podatkową, podatek liniowy 19 proc. i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wyliczenia wskazują, że w branży IT w większości przypadków najbardziej opłaca się ryczałt, ze stawką 12 proc.

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

 

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147