Biuletyn - aktualności - Marzec 2024

opakowania

Prowadzenie działalności badawczo– rozwojowej a ulgi i odliczenia w PIT

Jedną z ulg podatkowych, jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą zastosować w rocznym rozliczeniu podatkowym jest tzw. ulga B+R, czyli ulga na działalność badawczo–rozwojową. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać?

Warunki do skorzystania z ulgi B+R

Podstawowymi warunkami, które podatnik musi spełnić, aby móc skorzystać z ulgi badawczo–rozwojowej jest: 

 • prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową lub podatkiem liniowym (19 proc.),
 • prowadzenie działalności badawczo–rozwojowej. 

Ponadto podatnik musi ponieść koszty kwalifikowane, które będą odliczane w ramach ulgi – oznacza to, że koszty zostaną ujęte od podatku dochodowego dwa razy – po raz pierwszy jako koszty uzyskania przychodu w trakcie roku w momencie ich poniesienia, natomiast drugi raz – w momencie dokonywania rocznego rozliczenia, podczas odliczenia od podstawy opodatkowania.

Jakie koszty podlegają odliczeniu w ramach ulgi?

Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera ustawa o PIT – do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, zlecenie czy o dzieło oraz wynikające z nich składki na ubezpieczenia społeczne, w części związanej z prowadzoną działalnością badawczo–rozwojową,
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez uprawnione podmioty, a także na nabycie od tych podmiotów wyników prowadzonych przez nie badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo–rozwojowej,
 • wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym oraz materiałów i surowców na potrzeby prowadzonej działalności badawczo–rozwojowej,
 • wydatki poniesione na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jak np. przygotowanie dokumentacji, potrzebne zgłoszenia czy opłaty związane z odnowieniem, utrzymaniem, tłumaczeniem,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo– rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które nie są odrębną własnością (uwaga: podatnik posiadający status centrum badawczo– rozwojowego może zaliczać do kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne od budynków, budowli i lokali, które stanowią odrębną własność i są wykorzystywane do działalności B+R). 

W jaki sposób i od czego odliczyć ulgę? 

Ulgę badawczo–rozwojową stosuje się poprzez odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych, które wcześniej już były zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Odliczenia dokonuje się w roku podatkowym, w którym zostały poniesione określone wydatki.

W przypadku, gdy w danym roku podatkowym dochód podatnika nie jest wystarczający do odliczenia całości poniesionych wydatków, możliwe jest ich odliczenie w ramach ulgi B+R przez sześć kolejno po sobie następujących latach podatkowych bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

Wysokość odliczenia 

Wysokość odliczenia w ramach ulgi B+R co do zasady wynosi 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyjątkiem są podatnicy posiadający status centrum badawczo–rozwojowego, będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami – tacy podatnicy mają prawo do odliczenia 200 proc. kosztów kwalifikowanych . Centrum badawczo– rozwojowe, niebędące wyżej wymienionym przedsiębiorcą, ma prawo odliczyć 200 proc. kosztów kwalifikowanych innych niż koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 

Jakie dokumenty powinien posiadać podatnik i jak ujmować księgowo prawo do ulgi? 

Aby móc skorzystać z ulgi, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie określonych wydatków spełniających definicję kosztów kwalifikowanych. Najczęściej będą to faktury bądź rachunki stanowiące podstawę do ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu w trakcie roku podatkowego.

W przypadku podatników prowadzących KPiR – takie wydatki podlegają wyszczególnieniu dodatkowo w kolumnie 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W kolumnie tej wpisuje się wszystkie koszty poniesione na działalność B+R, niezależnie od tego, ile z nich podatnik odliczy w rocznym zeznaniu od podstawy opodatkowania.

W księgach rachunkowych zasadne jest założenie odpowiednich kont, na których będą ewidencjonowane koszty działalności badawczo–rozwojowej. Koszty działalności B+R podatnik wykazuje w rocznym zeznaniu (PIT-36 lub PIT-36L, w zależności od wybranej formy opodatkowania), dołączając załącznik PIT/BR. 

 

 

Podstawa prawna:

art. 24a ust. 1b, art. 26e, art. 26g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 226)

 

formularz zus

Obowiązkowe przeglądy kas rejestrujących

Podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących są zobowiązani poddawać kasy rejestrujące, w określonych terminach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Przegląd techniczny muszą przejść również kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Wskazówka: Podatnik ma obowiązek wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej nie rzadziej niż co 2 lata, co oznacza, że może on dokonywać go częściej, a termin kolejnego przeglądu upłynie dopiero po 2 latach od ostatniego przeglądu. Wcześniejsze, niż po upływie dwuletniego terminu, dokonanie przeglądu przerywa bieg dwuletniego terminu na dokonanie przeglądu technicznego.

Termin przeglądu kas o zastosowaniu specjalnym (usługi przewozu osób i ich bagażu)

W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Termin dokonania przeglądu przez serwisanta

Serwisant wykonuje, na podstawie dokonanego przez podatnika zgłoszenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Termin pierwszego przeglądu kasy

Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

Przykład: Podatnik w dniu 30 czerwca 2023 r. dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej. W dniu 1 lipca 2023 r. rozpoczął prowadzenie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Pierwszy przegląd techniczny kasy powinien być dokonany najpóźniej 30 czerwca 2025 r.

Przeglądy kas oddanych w używanie na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu

Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek przeglądu kasy

Obowiązkowego przeglądu technicznego, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w tym okresie nie prowadzi ewidencji.

Uwaga: Zawieszenie działalności musi nastąpić w oparciu o przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców. Obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik musi dokonać po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Czynności dokonywane podczas przeglądu kasy rejestrującej 

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

 • stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem,
 • stanu obudowy kasy,
 • czytelności dokumentów drukowanych przez kasę,
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w
 • książce kasy i dokumentacją serwisu,
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych,
 • poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy,
 • stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy,
 • poprawności ustawień zegara kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

 • wpis do książki kasy jego wyniku,
 • w przypadku kas on-line – zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej,
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu. 

Konsekwencje nieterminowego przeglądu kasy

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Zwrotu należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie: 

 • do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu,
 • do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu – w przypadku podatników VAT zwolnionych.

Jeżeli podatnik nie podda kasy rejestrującej w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Karę uiszcza się, bez wezwania, na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Podstawa prawna:

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147