Biuletyn - aktualności - Maj 2024

opakowania

Zbliża się termin na dokonanie pierwszej w tym roku raty odpisu na ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek utworzyć m. in. pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Fundusz ten zasilany jest corocznym odpisem. 31 maja 2024 r. upływa termin na dokonanie wpłaty na wydzielony w tym celu rachunek bankowy, pierwszej raty odpisu – pracodawcy zobowiązani do dokonywania odpisu powinni mieć to na uwadze. 

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS


Zobowiązani do tworzenia ZFŚS i przekazywania na konto funduszu odpisów w odpowiedniej wysokości są:

 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – według stanu na 1 stycznia danego roku,
 • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. 

Pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20, ale mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku) tworzą ZFŚS na wniosek zakładowych organizacji związkowych.


Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (z wyjątkiem pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie lub wypłacać świadczenie urlopowe.


Wysokość przekazywanych odpisów w 2024 roku


W 2024 roku wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika uzależniona jest od kwoty stanowiącej odzwierciedlenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku – czyli kwoty 6445,71 zł.


Zgodnie z tym, wysokość odpisów dokonywanych na jednego pracownika wynosi:

 • odpis podstawowy 37,5 proc. - 2417,14 zł,
 • odpis podwyższony (prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze) 50 proc. - 3222,86 zł,
 • odpis dotyczący pracowników młodocianych w pierwszym roku nauki 5 proc. - 322,29 zł,
 • odpis dotyczący pracowników młodocianych w drugim roku nauki 6 proc. - 386,74 zł,
 • odpis dotyczący pracowników młodocianych w trzecim roku nauki 7 proc. - 451,20 zł. 

Dodatkowo pracodawca może zwiększyć wysokość odpisu podstawowego o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na:

 • każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej,
 • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

Podstawa naliczania odpisu


Podstawę naliczania odpisu na ZFŚS u pracodawcy stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12.


Przeznaczenie środków z ZFŚS


Środki zgromadzone przez pracodawcę na rachunku funduszu przeznaczone są na działalność socjalną pracodawcy, przez którą rozumie się: 

 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku,
 • działalność kulturalno-oświatową,
 • działalność sportowo-rekreacyjną,
 • opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,
 • zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 

Termin przekazania środków na ZFŚS


Środki na ZFŚS powinny być przekazane na rachunek bankowy wyodrębniony w tym celu, do 30 września danego roku, z tym, że w terminie do 31 maja należy przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów na ZFŚS. 

Ważne: Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1999 r., sygn. I PKN 663/98, pracodawca, który nie przekazał w terminie odpisu na rachunek funduszu, nie ma obowiązku uiszczania odsetek od nieprzekazanej kwoty.


Administrowaniem środkami znajdującymi się na rachunku ZFŚS zajmuje się pracodawca. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 

Podstawa prawna:

 

pieniadze

MF: Możliwe wcześniejsze wejście do obowiązkowego KSeF dla niektórych firm

Ministerstwo Finansów planuje wypracować z przedsiębiorcami „system kontrolowanego trochę wcześniejszego wejścia do KSeF niektórych firm”. Chodzi o testowanie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wcześniej niż 1 lutego 2026 r. Mogłoby to nastąpić od lipca 2025 r. W czerwcu 2024 r. planowane są kolejne konsultacje publiczne, by ewentualne zmiany wdrożyć późną jesienią. 

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

 

pieniadze

„Wakacje składkowe” dla przedsiębiorców coraz bliżej. Kto i w jaki sposób skorzysta na preferencji?

W związku z postulatami przedsiębiorców i innych środowisk społecznych, rząd zajął się kwestią tzw. wakacji składkowych dla przedsiębiorców. Chodzi o dobrowolne rozwiązanie, które ma być skierowane do określonej grupy przedsiębiorców, polegające na możliwości skorzystania w jednym, wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu, ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W tym jednym miesiącu składki przedsiębiorcy zostaną zgodnie z projektem
sfinansowane z budżetu państwa. Co ważne, projekt nie zakłada zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych?

Zgodnie z projektem wprowadzającym wakacje składkowe dla przedsiębiorców, będą mogły z nich skorzystać osoby, które:

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miały zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych, w tym także siebie (uwaga: nie pracowników, a ubezpieczonych),
 • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęły przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnęły roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający 2 mln euro w przeliczeniu na polski złoty. 

Wyłączenia 

Z wakacji składkowych nie będą mogły natomiast skorzystać osoby, które: 

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony nie podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • jako osoba ubezpieczona wykonywały w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku rozpoczęcia działalności lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji o wniosku

Jak podano w projekcie ustawy nowelizującej, możliwość skorzystania z wakacji składkowych będzie dotyczyła jednego miesiąca kalendarzowego, wybranego przez zainteresowanego przedsiębiorcę, w każdym roku kalendarzowym. Aby móc skorzystać z tej jednomiesięcznej preferencji, przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co jednak istotne, jeśli chodzi o wniosek – nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej przez organ dla możliwości skorzystania z preferencji w postaci wakacji składkowych. Organ ma 40 dni na rozpatrzenie wniosku i już samo jego rozpatrzenie jest wiążące dla przedsiębiorcy, tzn. podlega on zwolnieniu we wskazanym przez siebie miesiącu, bez możliwości skorygowania wniosku czy też wycofania się z niego. Nie będzie tu wydawania decyzji przez ZUS. Jedynie w przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków do skorzystania z wakacji składowych bądź w przypadku sporu z organem – w takiej sytuacji jest wydawana decyzja administracyjna.


Wnioski będą składane wyłącznie elektronicznie, za pomocą profilu utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego.


Brak składek nie oznacza braku deklaracji


Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć skorzystania z wakacji składkowych (jest to bowiem uprawnienie, nie obowiązek), powinny mieć na uwadze, że za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem będą mieli obowiązek przekazać deklarację rozliczeniową do ZUS wraz z raportami miesięcznymi z informacjami o składkach finansowanych przez budżet państwa oraz przez przedsiębiorcę, a także jeśli przedsiębiorca płaci składki również za inne zgłoszone osoby ubezpieczone – także raporty dotyczące tych osób ubezpieczonych.


Najważniejsza kwestia, czyli kiedy przedsiębiorcy będą mogli zacząć korzystać Przepisy nowelizacji przewidują, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że termin ten jest związany z koniecznością zapewnienia dla ZUS odpowiedniego czasu na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowych zadań – obsługi wniosków. Zakładane jest jednak wejście w życie ustawy jeszcze w 2024 roku, tak by w tym roku
przedsiębiorcy po raz pierwszy mogli skorzystać z wakacji składkowych.

Generalnie wprowadzenie wakacji składkowych nie jest złym pomysłem, jednak wydaje się, że przedsiębiorcy liczyli na coś więcej – przede wszystkim na znaczące zmiany w składce zdrowotnej, ale może i na to przyjdzie pora. 

Podstawa prawna:

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147